• CCT001 : อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  จากการติดตั้ง ซ่อมแซมและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศ มีความสำเร็จผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการแยกปัญหาเป็น 3 ระดับ คือ 1.ได้ทันที 2.ภายใน 3 วัน 3.ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 1 และ 2 และได้แก้ไขสำเร็จและทันเวลาที่กำหนด
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-08 17:28:40 โดย cct
 • CCT001 : อัตราความสำเร็จของการซ่อมแซม ติดตั้ง แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-25 14:10:32 โดย
 • CCT002 : อัตราการซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากการบำรุงรักษาส่วนใหญ่ทำนอกเวลาราชการ ห้องทำงานส่วนใหญ่จะปิดทำให้ไม่สามารถทำได้ครบ ซึ่งจะนำแผนการบำรุงรักษาไปชี้แจงให้ต่อหน่วยงานทราบว่าจะมีการบำรุงรักษา
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-08 17:38:59 โดย cct
 • DH0101 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-18 13:31:08 โดย admin
 • EMR003 : อัตราการเกิดข้อบกพร่องในขณะส่งต่อ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:25:24 โดย
 • EMR004 : ระยะเวลาให้บริการเฉลัี่ยของผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเแินประเภท3 ,4, 5 ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:52:16 โดย
 • EMR005 : การติดเชื้อของแผลเย็บ(CONTAMINATE) ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-02-03 09:57:08 โดย
 • FIN001 : อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 11:43:51 โดย fin
 • IMS001 : อัตราการตอบสนองการขอข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและทีมครอบคลุม ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-08 18:06:29 โดย ims
 • LAB001 : อัตราการไม่รายงาน Lab วิกฤติ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การรายงาน LAB วิกฤติ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจาก เมื่อพบเจอ LAB วิกฤติทางห้องปฏิบัติการจะโทรแจ้งหน่วยงานต้นเรื่องโดยทันที และในการรายงานผลจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนทุกครั้ง ให้บันทึกค่าวิกฤติ และแจ้งชื่อผู้รับสาย เวลา // กรณีมีมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงค่าวิกฤติในทีม PCT ห้องปฏิบัติการกำหนดให้มีการแก้ไขในโปรแกรม labplus ทุกครั้ง
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 09:44:32 โดย lab
 • LAB002 : อัตราการรายงานผลผิดพลาด ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  จากกราฟพบว่าปีงบประมาณนี้ไม่พบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด เนื่องจาก กำหนดให้มีการ Double check โดยนักเทคนิคการแพทย์อีกคนก่อนรายงานผล และมีการตรวจสอบ Correlation ของผลแลปทุกครั้ง ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็น Out lab ใช้ระบบ scan เป็นรูปภาพ ไม่มีการ KEY ผลของ Out lab
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 10:16:52 โดย lab
 • LAB003 : อัตราการรายงานผล Lab ล่าช้า ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 10:26:58 โดย LAB
 • LAB004 : อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 11:53:05 โดย LAB
 • OPD002 : อัตราระยะเวลาเฉลี่ยในการรอรับบริการตั้งแต่ซักประวัติจนถึงรอหน้าห้องตรวจ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 15:32:22 โดย opd
 • PCH004 : อัตราหญิงตั้งครร์มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแลพบแพทย์และส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติของ MCH Board จังหวัด 100% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-21 10:39:44 โดย pch
 • PCH009 : ร้อยละของผู้ป่วย NCD ที่ได้รับการ HHC สามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล 1 ราย เนื่องจากญาติขาดการตระหนักในการพลิกตัว Pt. มีการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโดยการประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงสมบูรณ์ติดเตียงที่อยู่ที่บ้าน โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับรวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลร่วมกับมีการติดตามประเมินการทำแผลและลักษณะแผลเป็นระยะๆ อีกทั้งมีการสนับสนุนโดยอุปกรณ์ทำแผลให้ และจัดหาเบาะลมหรือเจลป้องกันการเกิดแผลกดทับให้ผู้ป่วย
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-22 09:59:05 โดย pch
 • PCH010 : อัตราการเกิด Complication ที่ป้องกันได้ในผู้ป่วย (แผลกดทับ ข้อติด ตกเตียง) ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ป่วยที่ได้รับการ HHC ทั้งหมด พบว่า 10 รายมีภาวะข้อติด เนื่องจากผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่ตระหนักเรื่องการทำกายภาพบำบัดจึงได้วางแผนการดูแลผู้ป่วย Stroke โดยเน้นการฟื้นฟูระยะ Intermediate care ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การดูแลเชิงรุกและติดตามมากขึ้น
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-22 10:07:33 โดย pch
 • PCH012 : อัตราความคลอบคลุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดให้มีการลงเยี่ยมบ้านใน Case PC ในราย PPS < 30 ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการส่งต่อข้อมูล
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-22 10:22:10 โดย pch
 • PCH013 : อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-22 10:39:28 โดย pch
 • PHA001 : ระยะเวลารอคอยรับยา ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-18 20:31:20 โดย pha
 • ATD008 : ร้อยละ 75 ของผู้เข้าบำบัด บำบัดครบตามเกณฑ์ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:21:41 โดย atd
 • ATD009 : ร้อยละ 85 ของผู้เข้าบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:23:09 โดย atd
 • ATD010 : ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับบำบัดครบ ได้รับการติดตามครบ แล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:24:02 โดย atd
 • ATD011 : ร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการบำบัดครบ ได้รับการติดตาม และมีอาชีพ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:24:50 โดย atd
 • IMS002 : Information System Down Time ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-08 18:09:44 โดย ims
 • LAB005 : การทำ External QC งานเคมีคลีนิกผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 16:36:10 โดย lab
 • LAB006 : การทำ External QC งานโลหิตวิทยาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 22:32:38 โดย LAB
 • LAB007 : การทำ External QC งานจุลชีววิทยาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 22:35:19 โดย LAB
 • LAB008 : การทำ External QC งานจุลทรรศนศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 22:37:12 โดย LAB
 • LAB009 : การทำ External QC งานภูมิคุ้มกันวิทยาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-05 22:40:46 โดย LAB
 • OPD001 : อัตราการความพึงพอใจของผู้รับบรการต่องานผู้ป่วยนอก ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 14:50:57 โดย opd
 • PCH001 : หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ > 75% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  วิเคราะห์ข้อมูล 1.ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2.ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ 3.ทำงานต่างถิ่น/มาเลเซีย 4.ไม่ว่าง 5.รอให้อายุครรภ์เยอะ การวางแผนและการแก้ปัญหา 1.ติดตามค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยให้ อสม.เป็นผู้ติดตาม(ติดตามคู่สมรส) 2.ให้ความรู้ เน้นย้ำความจำเป็นสำคัญของการฝากครรภ์ต้งแต่เนิ่นๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติของการตั้งครรภ์ 3.พัฒนาบริการ ANC คุณภาพรวมทั้งพฤติกรรมบริการ 4.ให้บริการเชิงรุก เช่น ตรวจครรภ์ เจาะเลือด ฯลฯ ในกรณีที่ไม่สะดวกมาฝากครรภ์ 5.รายที่มาตรวจ UPT positive ก่อน 10 weeks ให้ซักประวัติและนัดมาตอน 10 weeks 6.แนะนำรายที่อยู่ต่างถิ่นให้ฝากครรภ์สถานบริการใกล้เคียง 7.เปิดรับบริการรายใหม่ทุกวัน
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-13 10:52:00 โดย pch
 • PCH002 : หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ > 75% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล 1.แฝด/คลอดก่อนกำหนด 2.ทำงานต่างถิ่น/มาเลเซีย 3.ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4.ไม่ว่าง/ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ การวางแผนและการแก้ปัญหา 1.ค้นหา Early ANC โดยเน้นระบบเชิงรุกและให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 2.ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดนัดให้มาฝากครรภ์ทันที/ให้บริการฝากครรภ์เชิงรุก รับบริการสถานบริการใกล้เคียง 3.เน้นการเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ 4.แนะนำฝากครรภ์ในสถานบริการใกล้เคียง กรณีอยู่นอกพื้นที่
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-14 10:04:43 โดย pch
 • PCH005 : การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกิน 14.5% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-21 10:38:47 โดย pch
 • PCH006 : เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย > 85% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล 1.เด็กไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 2.เด็กอยู่กับตายาย ไม่มีใครพามาประเมินพัฒนาการ 3.วันที่นัด เด็กมาประเมิน ผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมาประเมินตามนัด การวางแผนและการแก้ปัญหา 1.ติดตามเด็ก โดยให้ อสม.ช่วยติดตามให้มาประเมินตามนัด 2.ให้บริการเชิงรุกโดยขึ้นบ้าน ลงบ้าน 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-15 09:52:38 โดย pch
 • PCH007 : ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล้าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4 I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-22 09:51:29 โดย pch
 • TBD001 : อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ได้รับการรักษาสำเร็จ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-28 15:54:48 โดย
 • TBD002 : อัตราผู้ป่วยวัณโรคเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 10:53:59 โดย
 • TBD003 : อัตราผู้ป่วยวัณโรคขาดยา ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 10:56:46 โดย
 • TBD004 : อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 10:58:07 โดย
 • TTM001 : อัตราผู้รับบริการป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่ากับร้อยละ 20 ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  แนวโน้มผู้มารับบริการลดลง*ตัวชี้วัดปี 61-62 ไม่นับรวมการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจาก -มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.สต เครือข่ายที่มีแพทย์แผนไทยมากขึ้น -เลือกไปรพสต.ใกล้บ้าน (6แห่ง) -ลดวัน ลดคน ให้บริการนอกเวลาจาก 7 วัน เหลือ 2 วันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและเหนื่อยล้าสะสม -สถานที่ให้บริการคับแคบ เตียงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า (Golden time) -สถานการณ์ดรคโควิท19 ระบาดทำให้ต้องงดการให้บริการแพทย์แผนไทยช่วงไตรมาส3-4
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-30 15:02:46 โดย ttm
 • TTM007 : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในรพสต.15แห่งครบ100% ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-30 15:20:38 โดย ttm
 • TTM007 : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในรพสต.15แห่งครบ100% ปี 2564
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2020-12-30 15:19:15 โดย ttm
 • ADT002 : ร้อยละน้อยกว่า 5 ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ไม่เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสขณะกำลังกินยาต้านไวรัส ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:31:13 โดย atd
 • ADT007 : ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่คัดกรองพบว่า สูบบุหรี่ เข้าคลินิกเลิกบุหรี่ ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:28:16 โดย atd
 • ATD001 : ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มี CD4 น้อยกว่า350 cell รายใหม่ได้รับยาต้านไวรัส ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:04:31 โดย atd
 • ATD003 : ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่กินยาต้านไวรัสได้รับการตรวจ VL 1 ครั้งต่อปี ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 14:29:28 โดย atd
 • ATD005 : ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้นาน 6 เดือน ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:26:31 โดย atd
 • ATD006 : ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรอง ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-07 11:27:27 โดย atd
 • PCH008 : ร้อยละของผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ (กลุ่มติดสังคม) ปี 2563
  วิเคราะห์กราฟ
  การวิเคราะห์ข้อมูล : ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก การดำเนินงานในกลุ่มวัยผู้สูงอายุติดสังคม 1.จัดตั้งชมรมให้ครบทุกตำบล โดยเข้าร่วมบูรณาการงานผู้สูงอายุร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาที่ชุมชนที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 2.วางแผนดำเนินงานของชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละตำบล
  บันทึกข้อมูล : 2021-01-15 14:58:25 โดย pch