ITA-2564

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User
หมวด:

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 1

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>EB1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อม
>EB1-02 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ตามกระทรวง
>EB1-02 บันทึกอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
>EB1-03 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์

EB 2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
>EB2-01 ข้อมูลผู้บริหาร
>EB2-01 โครงสร้างโรงพยาบาลยะรัง
>EB2-01 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
>EB2-01 ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
>EB2-01 ข้อมูลการติดต่อ
>EB2-01 วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข 2564
>EB2-01 ยุทธศาสตร์ชาติ
>EB2-01 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
>EB2-01 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2552
>EB2-01 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 2560
>EB2-01 คณะกรรมการจริยธรรม
>EB2-01 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
>
EB2-04 แผนการใช้จ่ายประจำปี
>
EB2-05 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
>EB2-06 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
>EB2-09 แบบ สขร.

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3

หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
>EB3-01 บันทึกข้อความเสนอรายงาน
>EB3-02 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง รพ.
>EB3-03 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 4

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
>EB4-01 บันทึกข้อความเสนอรายงาน
>EB4-01 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
>EB4-01 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64
>EB4-01 คำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ปี 63
>EB4-02 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อ 64 รพ.ยะรัง (ต.ค.-พ.ย.63)
>EB4-03 หนังสือแจ้งเวียน
>EB4-03 ขออนุาตเผยแพร่
>EB4-03 แสดงหลักฐานการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
>EB4-03 แสดงหลักฐานการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

EB 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>EB5-01 บันทึกอนุญาตเผยแพร่ ปจด.ต.ค.-ธ.ค.
>EB5-02 แบบ สขร.1 รพ.ยะรัง ต.ค.63
>EB5-03 แบบ สขร.1 รพ.ยะรัง พ.ย.63

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 6

ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 7

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 8

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
>EB8-01 ประกาศ ข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก

EB 9

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

EB 10

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB 11

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB 12

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB 13

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

EB 14

หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

EB 15

หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 16

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 17

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 

EB 18

หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 19

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 20

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

EB 21

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB 22

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด
“จิตพอเพียงต้านทุจริต”

EB 23

หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG … 

EB 24 

หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน