CIO

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User
 

ชื่อ : นางสาวนินี

นามสกุล : สุไลมาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง

 

ชื่อ : นางสาวกุลภรณ์

นามสกุล : จิตสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

ชื่อ : นางแวแอเซาะ

นามสกุล : มูซอ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ