กฎระเบียบข้อบังคับ

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

เขียนโดย Super User

กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต


 กฏหมายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

Digital Law (กฎหมายดิจิทัล )
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 2550
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2563)