ส่งประกวด อสม.ดีเด่น

106 ม.1 ต.ปิตูมุดี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

HOT-INFO

Home

วันที่ 6-7 มกราคม 2563
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ยะรัง ได้ส่ง นางรูฮานี กาซอ (จินี) อสม. หมู่ 2 ตำบลปิตูมุดี เป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานี เข้าประกวดการนำเสนอ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขต/ภาค ในสาขา การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 ผลการนำเสนอ นางรูฮานี กาซอ (จินี) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งต่อระดับชาติ ทางทีมประเมินจะทำการลงพื้นที่ตำบลปิตูมุดีเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานในพื้นที่